Életrajz

About Szilard Barta

Biography I'm an autodidactic painter Szilárd Barta I was born in 1977 in Debrecen . I'm looking for challenging boundaries in my creations. The intention is to have as little space as possible, with minimal and physical tension, to create the space for encounters and the unlimited flow of thoughts. Material and object art is a visual system in which the passion of scattering extends honestly and vividly to the barriers of the two-dimensional plane and communicates with what is around it. The combination of surfaces deformed by the materials or the supports achieves the connection between the voltage and the space. The paintings define and guide perceptions and perceptions in the symbiosis of emotions, painting and sculpture. Different spaces are forms such as totems, fantastic ancient elements whose structural features, where they appear, where they disappear. Reflections, impulsive gestures, formal balance, the three primary colors - red, blue and yellow - decisive and overwhelming shapes and surfaces, merge, prepare to create the directness and the drama of the event and create life. They are like evolution, focusing on elementary elements without conscious consciousness whose self-organization, complex living systems, on the surface or in the contemplative, leaving the development of thoughts consciously or instinctively infinite. During my work I was relying only on my own investigations and the study of the works and works of masters such as Alberto Burri, Roberto Crippa, Edmondo Bacci, Ferruccio Bortoluzzi, Agustino Bonalumi, Hisao Domoto. My art has not been studied in the profession I have no master to go to school. So this term, self-taught, is in full sense self-taught. 

Barta Szilárd festőművész vagyok 1977-ben születtem Debrecenben középső gyerekként. Gyermekeit egyedül nevelő anyám, három műszakban dolgozva tartotta fenn a család mindennapi szükségleteit. A kreatív érzékenység a rajzversenyeken hamar megmutatkozott, de a nehéz családi környezet hatására dolgozói pályára kerültem, mint autószerelő. A művészet iránti érdeklődés mindig végig kísért és később rajzfilmkészítő és animátorként dolgoztam. A mindennapi munkám lett a kiadványok tervezése a számítógépes grafika és a dekoráció és a festés. Ekkor tért vissza, a festészet, mely egy hobbi volt ahol a korai alkotásaimban megrendelésekre, impresszionista és expresszionista stílusjegyekkel alkottam.

Mostanra ez egy önálló ösvény lett ahol a különböző organikus elemek a extrudált vászon felületén összefonódnak és megnyitnak egy új dimenziót. 

A művészetemet, még nem vizsgálták a szakmában nincs mesterem, akihez jártam volna iskolába. Csak a saját vizsgálódásaimra és olyan mesterek, mint, Alberto Burri, Roberto Crippa, Edmondo Bacci, Ferruccio Bortoluzzi, Agustino Bonalumi, Hisao Domoto munkáinak a tanulmányozásával és elemezésére hagyatkoztam. Így ez a kifejezés, hogy autodidakta, teljes értelemben öntanuló vagyok. 


Events and Exhibitions  /  Eddigi Kiállításaim:

2019 Recycling art reportage 1-2.: 

1. https://bearte.gallery/recycling-in-art-its-not-fake-news-its-actually-old-news/  

2. https://bearte.gallery/im-looking-for-challenging-boundaries-in-my-creations/

2019 Debrecen Élettudományi galéria / önálló

2018 Budapest Godot -Young Generation Art FAr /Goldberger Kortár Művészeti Központ

2012 Budapest Dunapartgaléria / önálló

2018 Buják / önálló